SISÄINEN YRITTÄJYYS,1 OV

1. Yleistä

2. Minä ihmisenä  

 

 

LUKU 2

1. Yleistä

Oppimisteeman tavoitteena on oppia tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ihmiskäsitystä ohjaavia arvoja ja asenteita. Tämän kautta on tavoitteena oppia ymmärtämään oman ja muiden toiminnan taustalla olevia tekijöitä. Lähdemateriaalin avulla tutustut käsitteisiin ihmiskäsitys, arvot, asenteet. Käsitteiden avaaminen auttaa sinua pohtimaan omaa ihmiskäsitystäsi ja omia arvojasi. Nämä käsitteet ovat myös keskeisiä teemoissa 2-4, joissa pohdit itseäsi asiakaspalvelijana, työntekijänä ja yrittäjänä.

2. SISÄLTÖ 1/ TEEMA 1 Minä ihmisenä

AVAIN-/HAKUSANOJA:

Ihmiskäsitys

Minäkäsitys

Arvot

Asenteet

Roolit

 

Esimerkkejä kirjalähteistä:

 

Aaltonen, Ojanen, Vihunen, Vilen 1999: Nuoren aika

Puolimatka 2004: Kasvatus, arvot ja tunteet

Prashnig 1996: Eläköön erilaisuus

Koskinen 1995: Mikä on oikein?

Ojanen, Anttila, Lähdesmäki, Oksala, Paavilainen 2009: PERSOONA 5 Persoonallisuuspsykologia

Slotte & Siljola 2003: CAMEO- filosofin elämää

Pietilä 2003: Mikä meitä yhdistää

Skinnari 2008: Elämänkoulu

Tutustu lähteiden avulla erilaisiin ihmiskäsitysteorioihin. Pohdi omaa ihmiskäsitystäsi ja sen muovautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kirjoita aiheesta essee ja tarkastele siinä myös omia arvojasi ja sitä, miten ne näkyvät jokapäiväisessä elämässäsi/valinnoissasi.

Voit käyttää seuraavia tehtävää ohjaavia kysymyksiä apuna jäsentäessäsi esseetä à

 

·         mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ihmiskäsitykseeni (koti, kasvatus, ympäristö, kulttuuri, muut)?

·         mitä minä ajattelen itsestäni ihmisenä(kuka olen)?

·         mitä minä ajattelen toisista ihmisistä?

·         mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, mihin uskon(uskonko sattumaan tai kohtaloon vai voiko ihminen vaikuttaa tekemillään ratkaisuilla omaan elämänkulkuunsa, miten ulkopuoliset tekijät vaikuttavat elämääni)?

·         mitä arvostan elämässäni paljon (terveys, työ/opiskelu, perhe, ihmissuhteet, taloudellinen menestys)?

·         mitä en arvosta?

·         mitä arvostan itsessäni ja muissa ihmisissä?

·         toiminko omien arvojeni mukaisesti?

·         vastaavatko arvot ihmiskäsitystäni?

·         mitkä arvot ovat elämäni ns. pysyviä arvoja ja mitkä tekijät niihin ovat vaikuttaneet?

·         mitkä arvot ovat kenties muuttuneet tai saaneet uuden merkityksen (esim. ystävien, opiskelun tai muun kokemuksen/sattuman kautta)?

 

KIRJOITA PERUSTELLUSTI

 

Tehtävä 1 palautetaan moodlen palautuslaatikkoon(palautuslaatikko 1) xx/xx xxxx mennessä.