6. Toteuttamissuunnitelmat ja riskit

 

Tavoitteena on selvittää yrityksen rahoitustarve ja kartoittaa toiminnan keskeiset riskit. Aloittavankin yrityksen ympäristö ja tilanne muuttuvat koko ajan, joten liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä esitetään aina yrittäjien ”paras näkemys” yritystoiminnan aloittamisen ja 0-5 vuoden toimenpiteistä.
 

Tehokas suunnittelu (Mc Kinsey& Company)
 

 1. Eri tehtävät ryhmitellään järkeviksi kokonaisuuksiksi ja niille laaditaan toteuttamisjärjestys ja –aikataulu (max 10 erilaista tehtäväryhmää).

Tehtävien kesto ja resurssitarve pitää arvioida ja nimetä tekijä tai tekijät. Tehtäviä hoidettaessa on tärkeää, että kokonaisuus pysyy mielessä ja yksityiskohdat järjestyksessä. (mahdollisia mm: tuotekehitys-, tuotanto-, myynti-, markkinointi-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat)

2. Neuvoja hankitaan asiantuntijoilta tärkeissä suunnitteluvaiheissa. Esim. markkinoinnin asiantuntija kertoo kauanko markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus kestävät. Tietoa verrataan omiin oletuksiin ja muokataan suunnitelmia realistiseen suuntaan.


3. Kriittinen polku tarkoittaa sarjaa toimintoja, joiden viivästyminen aiheuttaa koko yrityshankkeen viivästymisen. Kriittisen polun toiminnot voivat olla keskenään rinnakkaisia tai peräkkäisiä. Nämä toiminnot on tunnistettava ja niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4. Riskien rajoittamista pitää tehdä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esim. kun markkinatutkimus tehdään varhaisessa vaiheessa, pystytään sen tuloksia hyödyntämään jo yrityksen perustamisen suunnittelussa.

 

Realistinen suunnittelu


Liiketoimintamallin kuvauksessa selvitettiin mitä kaikkea on tehtävä tuotteen/palvelun aikaansaamiseksi. Nyt pitää tarkastella miten tehtävät limittyvät toisiinsa ja määritellä välitavoiteet. Välitavoitteiden tarkka määrittely ja niiden ajoissa saavuttaminen ovat keskeisiä keinoja pitää rahoittajat kiinnostuneina ja turvata rahoituksen saatavuus. (mt.)

Yrsan yrityksen tehtäväkokonaisuuksia ovat:

Palvelutuotteen kehityssuunnitelma: Asiakaspalvelu on Yrsan tärkein ”tuote”. Sillä hän erottuu kilpailijoistaan. Hän etsii aktiivisesti persoonallisia keinoja palkita hyviä asiakkaita ja kuuntelee asiakkaiden tuote- ja palvelutoiveita tarkalla korvalla. Lasten ja vanhusten kanssa hän haluaa olla tarkka rahastustilanteissa. Lapsille tilanne on samalla laskemisen opettelua ja vanhuksilla on usein hankaluuksia pienimpien kolikoiden kanssa.
 

Tuotantosuunnitelma: Yrsan ”tuotantoa” on tavaravalikoiman paikalle hankkiminen, hinnoittelu ja järjestäminen asiakkaiden saataville. Tavaran hankinnassa ketjulla on tiettyjä tavarantoimittajia, joita Yrsan on käytettävä. Sen liikkumavaran rajoissa, mitä hänellä on, hän vaihtelee tavaravalikoimaa asiakkaiden toiveiden mukaan ripeästi.
 

Esillepanossa hän käyttää apuna mm. tuttua somistajaa ja omien lapsiensa näkemyksiä – hehän katsovat valikoimia 30-40 cm alempaa, kuin aikuiset ja heille avautuva näkymä on näin aika erilainen. Yrsalla on kunnianhimoa mm. tuotetuntemuksen ja erityisruokavalioiden suhteen, mikä tulee esiin asiakkaita neuvottaessa ja esillepanoa rakennettaessa.
 

Myyntisuunnitelma:  Yrsan kioskissa myynti tapahtuu toisaalta passiivisesti esillepanon kautta ja toisaalta aktiivisesti myyjän oman panoksen kautta. Yrsa tahtoo opetella tuntemaan asiakkaansa, jotta tietäisi mikä tapa kellekin sopii parhaiten. Pitkä kokemus alalta, rohkeus käyttää kielitaitoaan ja myyntikoulutukset antavat hänelle hyvät lähtökohdat.
 

Näissä suunnitelmissa tai tulevan toiminnan kuvauksissa ei ole esitetty arviota tarvittavista resursseista. Mieti sinä mitä ne voisivat olla.


Riskit

Toiminnan keskeiset riskit pitää kartoittaa ja luetella. Riskit voivat liittyä:

Riskien todennäköisyys ja mahdolliset seuraukset on arvioitava tehtäväkokonaisuuksittain. Lopuksi on otettava kantaa siihen, miten kuhunkin riskiin suhtaudutaan. Herkkyysanalyysin tarkoituksena on eritellä yksittäisten riskitekijöiden vaikutusta yrityksen tulokseen tai pääoman tarpeeseen. (mt)

esim: Rahoitustarpeen lisäys vuonna x (EUR)

Markkinaosuus –10% yksikköä      -> 300 000

Myyntihinta –10%                         -> 240 000

Tuotantokustannukset + 10%       ->  40 000

Palkkakustannukset +20%            ->  35 000

Euribor-korko +3% yksikköä         ->  10 000

(Mc Kinsey&Company 2000)
 

Suhtautumistapoja on:

  

Vastaa keskustelualueella:

1. Millainen on Yrsan a) markkinointisuunnitelma, b) taloussuunnitelma ja
    c) henkilöstösuunnitelma?

2. Ketä /miltä alalta olisivat ne asiantuntijat, joiden puoleen Yrsa
    todennäköisesti kääntyisi?

3. Millaisia asioita Yrsan kioskin avaamisen kriittiseltä polulta löytyy?

4. Mitkä riskit ovat todennäköisimpiä Yrsan kioskin toiminnassa?

5. Yritä tulkita herkkyysanalyysiesimerkkiä yrityksen toiminnan kannalta.

 

 


 

Kirjoita nyt liiketoimintasuunnitelmaasi luku  6. Toteuttamissuunnitelmat ja riskit

  1. Mitä toimintoja yrityksen tulee suorittaa, ja miten ne voidaan parhaiten ryhmitellä työkokonaisuuksiksi?

  2. Mitkä ovat yrityksen kehittämisen tärkeimmät välitavoitteet, ja missä ajassa ne tulee saavuttaa?

  3. Mitkä toiminnot ja välitavoitteet kytkeytyvät suoraan toisiinsa? Mikä on kriittinen polku?

  4. Mitä päätöksiä ja toimenpiteitä on tehtävä välittömästi?

  5. Mitkä riskit uhkaavat yritystä?

  6. Miten näihin riskeihin varaudutaan ja miten niiden vaikutus minimoidaan?

  7. Millainen määrällinen vaikutus yksittäisillä riskeillä on?

  8. Miten yritys selviytyy, jos pahin skenaario toteutuu?

(Mc Kinsey& Company 2000.)