7. Rahoitus ja perustamislaskelmat


Luvun tavoite on kuvata miten paljon ja missä vaiheessa yritys tarvitsee rahoitusta. Rahoitussuunnitelma on 0-5 vuoden ennuste  ja luonteeltaan alustava, sen hetken paras näkemys asiasta. Rahoitussuunnitelman taustalla olevat oletukset on tehty luvuissa 4. Markkinoiden kuvaus ja 6. Toteuttamissuunnitelma. (Mc Kinsey & Company 2000.) 

  Liiketoimintasuunnitelman pitää vastata ainakin kysymyksiin                      

 1. Paljonko yritys tarvitsee rahaa ja milloin?

 2. Voiko toiminnasta saada kannattavaa kohtuullisessa ajassa?

 3. Mitkä ovat  ennusteiden taustalla olevat tärkeimmät oletukset? (Näitä oletuksia on jo kuvattu mm. luvuissa 4 ja 6.)

Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastataan rahoitussuunnitelman avulla. Tarkemmin ottaen esitetään yrityksen: 

JOKO

TAI

Mc Kinsey & Company

Raatikainen

- kassavirtalaskelma
- tuloslaskelma ja tase
- ennusteet seuraavaksi 3-5
  vuodeksi
- tärkeimmät keskeisten lukujen
  takana olevat oletukset

- investointilaskelma
- käyttöpääoman tarvelaskelma
- yritysidean hinta
- myyntikatetarve
- tulosbudjetti
- pääoman tuottoaste

Kassavarojen tärkeys

Yrityksen kassavirta (todellisen toiminnan tulot ja menot) on hyvin usein alkuvaiheessa negatiivinen eli se kuvaa vähintään tarvittavan käyttöpääoman (rahan) määrää.

Esimerkki: Yrityksen tuottaessa voittoa (siis tulot suuremmat kuin menot) voi yritys siitä huolimatta olla maksukyvytön, jos rahoitusta ei ole suunniteltu asianmukaisesti. Maksukyvyttömyyteen voi johtaa esim. myyntisaamisten suuri määrä suhteessa myyntiin. Tavaroita on siis myyty luotolla enemmän kuin oli etukäteen ajateltu myytävän. Toisaalta voi olla, että yrityksen toimialalla joustavien maksuehtojen antaminen on välttämätöntä ja se on tiedetty etukäteen, mutta talouden suunnittelussa sitä ei ole otettu huomioon. Tällöin kirjanpito osoittaa voittoa, mutta yrityksen kassassa ei olekaan rahaa maksaa palkkoja ja vuokria … Yrityksen täytyy löytää nopeasti uusia rahoituslähteitä esim. Finnvera, Sitra, TEKES tai luottolaitokset. Näiden myöntämä rahoitus tai laina voi olla yritykselle kallista korkeiden korkojen tai palvelumaksujen takia. Huolellinen maksuvalmiussuunnittelu olisi paljastanut tulevan tilanteen kuukausia etukäteen, jolloin rahoituksen järjestämiseen olisi ollut enemmän aikaa. (Mc Kinsey & Company 2000.) 

Eri oppikirjoissa lähestytään yrityksen alkuvaiheen rahoitustarvetta hieman eri tavoin: Mc Kinsey & Companyn kirjassa esitellään kassavirtalaskelman laatimisen periaatteet.

Raatikaisen kirjassa edetään katetarvelaskelman ja käyttöpääoman tarpeen laskemisen kautta olettaen, että yritykselle riittää, jos se varautuu toimimaan 3 ensimmäistä kuukautta ilman myyntituloja.

Todellisessa tilanteessa sen, millaisia laskelmia esitetään, ratkaisee aloittavan yrittäjän tarve. Kursseilla ja koulussa opitut laskelmat ja niiden esitystavat koetaan turvalliseksi noudattaa, koska  yleensä teemme mieluiten sen, mitä jo osaamme.

Yrsa on hahmotellut kassavirtalaskelmaa ja se on hänestä havainnollinen ja konkreettinen tapa selvittää alkuvaiheen rahan tarvetta:

Excel-kuva kassavirtalaskelmasta. Edellä olevasta linkistä pääset tarkastelemaan Yrsan laskelmaa Excel-taulukossa. Taulukon alla on myös esillä oletuksia, joihin tietyt luvut perustuvat.

Yrsan yritys on siis kommandiittiyhtiö. Yrsa on itse vastuunalainen yhtiömies ja puoliso äänetön yhtiömies. Oman pääoman ehtoista rahaa yritykseen sijoitettiin 4000€ Yrsan omia säästöjä ja 6000€ puolison rahoja. Omaa pääomaa on siis yhteensä 10000€.

Rahan tarve koostuu Yrsalla investoinneista ja käyttöpääomasta. Investoinneiksi Yrsa laskee alkuremontin ja muutamat koneet ja laitteet, joita hän hankkii omaksi. Investointeihin tarvitaan 20000€. Vaikka kassavirtalaskelman mukaa käteismyynnin pitäisi riittää positiiviseen kassavirtaan alusta asti,  Yrsa aikoo  kuitenkin varata käyttöpääomaksi 12000€. Tällä hän laskee voivansa ostaa yhden kuukauden tuotevaraston. Alkuvaiheessa rahaa tarvitaan siis 32000€ ja omaa pääomaa on 10000€. Lainan tarve on näin ollen  22000€. Lainaa neuvotellessaan Yrsa neuvottelee useamman pankin kanssa ja tarkastaa myös mm. naisyrittäjälainan saantimahdollisuutensa.

 

Yrityksen pääoman tarve ja rahoituslähteet

Kun yritys on selvittänyt pääoman tarpeensa, sen on seuraavaksi ratkaistava tarvittavien varojen lähteet. Kaikkea pääomaa ei tavallisesti tarvita heti, vaan tarve jakautuu yrityksen eri kehitysvaiheisiin. Oheinen taulukko osoittaa, millaista pääomaa eri vaiheissa on yleensä saatavissa. (Mc Kinsey&Company2000.)

 

 

siemenvaihe

käynnistysvaihe

kasvuvaihe

irtautumisvaihe

 

 1. henk.koht säästöt

 2. lainat lähipiiriltä

 3. valtion tuki

 4. kiinnelainat

 5. leasing

 6. pankkilainat

 7. pääomasijoitukset

 8. pörssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytännössä voidaan valita joko oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. (Kai muistat määritelmät ja erot)

Seuraavana muutamien pääomalähteiden lyhyt luonnehdinta Mc Kinsey & comp. mukaan.

 

Yksityisiltä henkilöiltä saatavat lainat:  

Sopiva käyttökohde: siemenrahoitus

Vaatimukset: Ystävät tai sukulaiset valmiita sijoittamaan varojaan riskialttiiseen kohteeseen.

Edut: Prosessi on yksinkertainen ja epävirallinen. Ehdot ovat joskus hyvinkin edulliset. Suhde lainainantajaan on henkilökohtainen. Korot voidaan vähentää verotuksessa.

Haitat: Lainamäärä on usein rajallinen. Ystävät ja sukulaiset joutuvat ottamaan riskin. Lainan antaja saattaa puuttua liiaksi yrityksen toimintaan henkilökohtaisten suhteiden vuoksi.

 

Valtion tuki

Sopiva käyttökohde: Kaikki liiketoiminnan käynnistämis- ja kehitysvaiheet

Vaatimukset: Tietoisuus mahdollisuuksista ja ehtojen täyttäminen

Edut: ehdot yleensä hyvin edulliset (korottomat lainat, pitkät takaisinmaksuajat tai jopa avustukset)

Haitat: Hakuprosessi joskus byrokraattinen, lisäksi pitkät odotusajat ja raportointivelvollisuus.

 

Kiinnelainat

Sopiva käyttökohde: Investoinnit kiinteistöihin ja tuotantovälineisiin, kuten koneisiin

Vaatimukset: kiinnityskelpoinen omaisuus.

Edut: helposti määriteltävät ja suhteellisen edulliset pitkäaikaiset ehdot, ei aiheuta yrityksen omistussuhteiden muutoksia, korot voidaan vähentää verotuksessa, takaisinmaksuaika pitkä.

Haitat: kiinnitetyn kohteen täydellinen rahoitus on harvoin mahdollista, koska kohde ei kelpaa vakuudeksi täydestä arvostaan.

 

Leasing: 

Sopiva käyttökohde: esim. koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen rahoitus

Vaatimukset: leasing -kohteen tulee olla helposti myytävissä edelleen, joten erikoiskoneet ja vastaavat eivät sovellu kohteiksi

Edut: Saadaan rahoitus koko kohteelle. Ei aiheuta yrityksen omistussuhteissa muutoksia. Korot voidaan vähentää verotuksessa. Kohde on mahdollista vaihtaa tai palauttaa, jos yrityksen vaatimukset kohteen suhteen muuttuvat.

Haitat: Rajoittuu kohteen pitoaikaan. Korkeammat korot kuin muissa rahoitusmuodoissa. Joskus leasing-ajan loppuessa on maksettava lunastusmaksu.

 

Pankkilaina:  

Sopiva käyttökohde:  Lyhytaikainen käyttöpääoma kaikissa yrityksen toiminnan vaiheissa.

Vaatimukset: Vakuutena ovat saamiset eli asiakkailta tulevaisuudessa saatavat maksut.

Edut: On hyvin joustava rahoitustapa. Voidaan mukauttaa nykyisiin tai kausittaisiin tarpeisiin. Yrityksen omistussuhteet eivät muutu. Korot voidaan vähentää verotuksessa.

Haitat:Vakuudet ja yrityksen maksukyvylle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

 

Pääomasijoitusyhtiöt

Sopiva käyttökohde: kaikki vaiheet yrityksen käynnistämisestä aina sijoituksesta irtautumiseen asti.

Vaatimukset: kasvuhakuinen yritys, perusteellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma,  sijoittajien tulee kyetä luopumaan omistuksestaan listautumisen yhteydessä tai myymällä yritys kilpailijalle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle.

Edut: Johtoryhmän neuvonta ja aktiivinen tuki, apu irtautumisvaiheessa, ei juoksevia kuluja, kuten korko ja lainojen lyhennykset.

Haitat: neuvottelut haastavia ja aikaa vieviä, yrityksen omistussuhteet muuttuvat ja riski yrityksen johtovastuun menettämisestä, jos yhdessä asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

 

Yksityiset pääomasijoittajat eli businessenkelit

Sopiva käyttökohde: varsinkin siemen- ja käynnistysvaihe

Vaatimukset: sijoittajasta riippuen samat kuin yksityishenkilöiden lainoissa tai pääomasijoitusyhtiöllä.

Edut: yleensä paremmat ehdot kuin pääomasijoitusyhtiöillä.

Haitat: vähemmän aikaa ja energiaa auttaa johtoryhmää vaikeina aikoina.

   

Vastaa Rahoitusmuoto- ja perustamislaskelmat -keskustelualueella:

 1. Mitkä ovat oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen keskeiset erot?

 2. Mitä vaatimuksia eri rahoitusmuotojen käyttöön saamisessa on ?

 3. Mitkä ovat rahoitusmuotojen ilmeisimmät edut?

 4. Mitkä ovat rahoitusmuotojen haitat?

 


 

Kirjoita liiketoimintasuunnitelmasta luku 7. Rahoitus ja perustamislaskelmat

 1. Hahmottele yrityksesi kassavirtalaskelma.

 2. Osoita rahan tarve laskelmilla ja selosta vielä tekstissä. (luku 7 ei siis voi koostua pelkästä laskelmasta)

 3. Mistä yritys saa tarvitsemansa pääoman?

 4. Minkä oletusten varaan liiketoimintasuunnitelma perustuu?

 5. Näyttäisikö yrityksen perustaminen näiden suunnitelmien valossa kannattavalta?

Siirry nyt viimeiseen osaan: Tiivistelmä