5. Liiketoimintamalli


Mitä tehdään itse ja mitä jätetään muiden tehtäväksi?

Markkinointisuunnitelmassa määritellään asiakashyöty ja yrityksen olemassaolon tarkoitus asiakkaan näkökulmasta. Sen jälkeen päätetään mitä toimintoja tarvitaan kyseisen asiakashyödyn tuottamiseksi ja kuka tai ketkä nämä eri toiminnot hoitavat.( Mc Kinsey& Company.2000.85)

Liiketoimintamallia  suunniteltaessa on selvitettävä mitä vaiheita yritys tekee itse ja mitkä tuotteet ja palvelut ostetaan toisilta yrityksiltä. Tehdään siis make or buy-päätöksiä. Lisäksi on mietittävä miten yrityksen sisäiset asiat vaikuttavat toisiinsa – jaettava tehtävät ja vastuualueet (tätä aloitettiin jo kakkosluvussa  yrittäjätiimiä ja rooleja käsiteltäessä). Kaikki tuotteen valmistamiseen tai palvelun tuottamiseen tarvittavat vaiheet on hoidettava järjestelmällisesti ja taloudellisesti, jotta yritys voi tuottaa hyötyä sekä asiakkaalleen että omistajalleen.( Mc Kinsey& Company.2000.85-86)

Yrityksessä tapahtuvien toimintojen ja niiden välisten suhteiden  järjestelmällisestä kuvauksesta syntyy  liiketoimintamalli. Yrityksen liiketoimintamallin yleinen kuvaus on seuraavanlainen:

 

Tutkimus ja

tuotekehitys

Tuotanto

Markkinointi ja

myynti

    Jakelu

Huolto ja palvelut

 

Tästä mallista jokaiselle yritykselle voidaan muokata oma yksityiskohtainen liiketoimintamallinsa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kuvata yrityksen liiketoimintamallia. Mallin pitäisi olla looginen ja yrityksen toiminnot kattava, mutta samalla yksinkertainen. (mt.)

Esimerkiksi: Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen kannattaa jakaa tuotantovaihe ostoihin, raaka-aineiden käsittelyyn, komponenttien tuotantoon ja kokoonpanoon. Lisäksi saattaa olla tarpeen jakaa jakeluvaihe kuljetuksiin sekä tukku- ja vähittäismyyntiin. Pikaruokaketjun liiketoimintamalli on aivan erilainen kuin tavaratalon ja niin edelleen. (mt.)

Toimintojen kuvauksen lisäksi kuvataan yrityksen organisaatio toimenkuvien ja nimikkeiden tasolla. Alkuvaiheessa nimetään myös jokaisesta toiminnosta vastaava henkilö. Liiketoimintamallin kuvauksessa kerrotaan myös millaisia henkilö ja osaamisresursseja yritys tarvitsee ja milloin niitä on hankittava. Tarvittavan henkilöstön hankkiminen vaatii rahaa. Rahan tarpeen ajoitus ja rahan hankinta on mietittävä.( Mc Kinsey& Company.2000.85-86)

Yrittäjän tai yritysjohdon yksi keskeinen päätös on valita yrityksen sijaintipaikka. Päätöksen tekemiseen vaikuttavia syitä ovat:

-         resurssien saatavuus (henkilöstö, raha, materiaalit, alihankinta)

-         markkinoiden läheisyys

-         kustannustaso (maan hinta, palkkataso, vuokrat)

-         lainsäädäntö, verotus

-         yhteiskunnan pelisäännöt, sääntely (mt.)  

Tutkimus ja tuotekehitys

palvelun ja tuotevalikoiman kehittäminen asiakkaiden palautteen ja toiveiden mukaan

Tuotanto

 

tavaran hankinta ja esillepano

 

Markkinointi ja myynti

henkilökohtainen myyntityö, ketjun markkinointi ja oma mainonta

    Jakelu

 

ilmaisjakeluiden ja matkaesitteiden jakelupiste

 

Huolto ja palvelut

esim. veikkausvoittojen jako, postipalvelut, asiakasreklamaatiot tavarantoimittajille ja korvaukset asiakkaille

Yrsan liiketoimintamallia voisi kuvata vaikka seuraavasti. Yrsa tekee itse tavaratilaukset huolehtii kioskinsa viihtyisyydestä ja pitää valikoimat järjestyksessä ja kunnossa. Itse hän tekee myös asiakaspalvelun, toimii kassalla ja hoitaa tilitykset sekä laskujen ja lainojen lyhennysten maksut. Kuljetukset järjestelee ketju, samoin markkinoinnin valtakunnan medioissa.

Yrsalle sijaintipäätös oli helppo. Vapautuva kioskitila oli kodin lähellä ja asiakaskuntaa oli ympäristössä jo valmiiksi. Nämä olivat ratkaisevia syitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Yrsa tunsi jo ennestään kioskitoimintaan liittyvän lainsäädännön. Verotusasioissa entinen työnantaja on luvannut auttaa ja ne ovat pääpiirteissään Yrsalle tuttuja työkokemuksen kautta. Hän on myös tutustunut ketjun toimintatapoihin mm. hankinta puolella.

 

  Vastaa Liiketoimintamalli -keskustelualueella:

1.    Valitse kaksi eri toimialan yritystä ja kuvaa niiden make- ja buy-päätöksiä

2. Millaisia tehtäviä kuvaamissasi yrityksissä voisi olla?

3.    Millaisia toimenkuvia niistä muodostuu?

 


Kirjoita liiketoimintasuunnitelmaasi luku 5. Liiketoimintamalli

  1. Kuvaa (piirrä ja kirjoita) oman yrityksenne liiketoimintamalli. (Onko joitakin yleisen mallin osia syytä jakaa pienempiin osiin tai jättää pois?)

  2. Perustele make ja buy -päätökset.

  3. Kuvaa organisaationne keskeiset toimenkuvat/nimikkeet.

  4. Miten henkilö- ja osaamisresurssit tulevat muuttumaan seuraavien vuosien aikana? Jos on tarvetta esim. lisätä henkilökunnan määrää, mistä rahat tulevat?

  5. Kuvaile yrityksen tarvitsema verkosto eli kenen muiden yritysten kanssa olette läheisissä tekemisissä ja miten ?

  6. Perustele yrityksen sijaintipaikan valinta.