3. Yritysmuoto ja toiminimi

(Lue myös Leena Raatikaisen kirjasta Liikeideasta liikkeelle luku 3.)

Mikä yritysmuoto on meille sopivin? Mikä on näköisemme toiminimi?
Kun yritystoimintaa aloittava yrittäjä on miettinyt omaa liikeideaansa ja hakenut itselleen sopivat kumppanit, yrittäjätiimin on aika päättää  sopiva yritysmuoto ja toiminimi.

Suomessa käytettäviä yritysmuotoja ovat:

Henkilöyritykset :toiminimi, avoin yhtiö ja  kommandiittiyhtiö (Ky)

Pääomayritykset: osakeyhtiö (Oy) ja osuuskunta

 

Raatikaisen mukaan yleisimpiä valintaan vaikuttavia seikkoja ovat:

-         perustajien lukumäärä

-         pääoman tarve (jos merkittävä po:n tarve oy) 

-         vastuu

-         toiminnan joustavuus

-         yritystoiminnan jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet

-         voitonjako

-         verotus

Opiskele yritysmuotoihin liittyvät asiat. Yritystoiminnan oppikirjat, yrityksen perustajan oppaat ja muut vastaavat sopivat hyvin. Jos oppikirjassasi on vanhempi, kuin 2002 painettu ja siellä puhutaan esimerkiksi markoista, on syytä käydä kirjastossa vertaamassa tietoja uusimman painoksen tietoihin ja kirjata muutokset itselle muistiin. Lakeihin tulee muutoksia vuosittain. www.finlex.fi

Seuraavassa lyhyt kuvaus yhtiömuodoista. Huomaa ettei kuvaus ole kattava, vaan yritysmuotojen kunnollinen opiskelu kirjojen tai muiden luotettavien lähteiden avulla on tarpeen.

Henkilöyritykset:

Toiminimi: (yksityinen elinkeinonharjoittaja): Yksi henkilö harjoittaa yritystoimintaa henkilökohtaisella riskillä ja asettaa omat varansa ja työpanoksensa yrityksen toimintaan.

Avoin yhtiö: Perustamiseen vaaditaan ainakin kaksi henkilöä (luonnollista/juridista). Yhtiön perustajien on tehtävä keskenään (kirjallinen) yhtiösopimus. Avoin yhtiö syntyy sopimuksen allekirjoittamisella. Yrittäjät harjoittavat yritystoimintaa henkilökohtaisella ja solidaarisella riskillä ja asettavat omat varansa ja työpanoksensa yrityksen toimintaan. Yhtiö syntyy omistajien allekirjoittaessa yhtiösopimuksen.

Kommandiittiyhtiö (Ky): Kommandiittiyhtiö on "yhdistelmä" avoimen yhtiön henkilöyritystä ja pääomayritysten tapaa hankkia rahoitusta oman pääomanehtoisina sijoituksina. Siinä on kahdentyyppisiä yhtiömiehiä: vastuunalaisia, joiden asema on kuten avoimen yhtiön yhtiömiehillä sekä äänettömiä yhtiömiehiä, jotka sijoittavat lähinnä pääomaa ja saavat osuuden voitosta. Äänettömät yhtiömiehet eivät ole  vastuussa yrityksen sitoumuksista. Yhtiö syntyy omistajien allekirjoittaessa yhtiösopimuksen

Pääomayritykset:

Osakeyhtiö: Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen tai juridinen henkilö. Osakkaat eli omistajat sijoittavat yritykseen osakepääomaa (rahaa) ja saavat vastineeksi yhtiön pääomaosuuksia eli osakkeita (osakekirja= todistus osakkuudesta). Minimipääoma yksityisessä osakeyhtiössä on 8000 euroa ja julkisessa Oyj:ssa 80 000 euroa. Yhtiön perustaminen vaatii mm. ensimmäisen yhtiökokouksen pitämisen, yhtiöjärjestyksen laatimisen, hallituksen ja toimitusjohtajan nimeämisen. Yhtiö syntyy, kun se merkitään kaupparekisteriin. Rekisteröidyssä yrityksessä osakkeen omistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sijoittamallaan pääomalla. Ennen rekisteröintiä yrityksen nimissä tehdyistä sitoumuksista vastaavat sitoumusten tekijät henkilökohtaisesti ja solidaarisesti.

Osuuskunta: Osuuskunta on pääomayhtiö, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa. Toimintaa harjoitetaan niin, että osakkaat osallistuvat käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluja. Omistajat voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä ja heitä on oltava vähintään kolme. Osuuspääoman määrä osuuskunnassa vaihtelee osakkaiden määrän vaihtelun mukaan. Jokainen jäsen vastaa osuuskunnan sitoumuksista vain maksamansa osuusmaksun määrällä.  (Lähde: Isokangas, Kinkki.2003. Yrityksen perustoiminnot. WSOY)

"Nurkkakioskiin" Yrsa valitsi yritysmuodoksi kommandiittiyhtiön. Toinen vaihtoehto oli yksityinen toiminimi. Lopulliseen valintaan vaikutti puolison saama ennakkoperintö, joka päätettiin sijoittaa yritykseen aloituspääomaksi. Puoliso tuli siis Yrsan yritykseen äänettömäksi yhtiömieheksi ja Yrsa itse on vastuunalainen yhtiömies. Ketjun kanssa asiat sovittiin varsin pitkälle ketjun käytäntöjen mukaan.   

 

Yrityksen nimi, logo ja toiminta-ajatus

Yrityksellä on oltava sellainen nimi, että se erottuu muista yrityksistä. Markkinoinnin kannalta olisi hyvä, että nimi kertoisi mitä yrityksessä tehdään ja erottaisi yrityksen jotenkin muista saman alan yrityksistä. Yrityksen nimi on rekisteröitävä perusilmoituslomakkeella, jonka saa esim osoitteesta www.prh.fi.

On myös mahdollista liittää tavanomaiseen nimeen jokin persoonallinen motto, jolla erottuu:  ”LVI Torvela Ky – vettä jo toisessa polvessa” lukee erään auton kyljessä. Näen auton toisinaan täällä Oulun liikenteessä ja se saa minut hyvälle tuulelle. Putkiongelman osuessa kohdalle soittaisin varmasti ainakin LVI Torvelalle.

Tässä kohdassa Yrsalla ei ole valinnan ongelmia, sillä "Nurkkakioskin" nimi määräytyy ketjun käytännön mukaan, samoin motto ja yleisilme, jolla yrityskuvaa eli imagoa rakennetaan. Tämän asian Yrsa tietysti tiesi etukäteen.

Itsenäisesti pohdittavia tehtäviä:  

  1. Mikä yritysmuoto on Suomessa yleisin? Miksi?

  2. Montako omistajaa tarvitaan  toiminimeen, avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön, osakeyhtiöön entä osuuskuntaan?

  3. Minkä yritysmuotojen kohdalla on sijoitettava pääomaa rahana? Paljonko?

  4. Mitä eroa omistajayrittäjälle on sillä onko hänen yrityksensä Avoin yhtiö, Ky vai Oy?

 

Vastaa Yritysmuoto -keskustelualueella:

    Luettele tuntemiesi yritysten nimiä (5 kappaletta), kiinnitä huomiota myös logoihin ja mahdolliseen mottoon. Valitse myös paikallisten yritysten nimiä – ei vain kansainvälisiä tai kansallisesti tunnettuja

- laita yrityksen toimiala aina nimen perään

- arvioi muutamalla lauseella nimeä, logoa ja mottoa: Miten hyvin ne kuvaavat yrityksen toimintaa? Millaista yrityskuvaa ne luovat? 

 


  Kirjoita liiketoimintasuunnitelmaan luku 3. Yritysmuoto ja toiminimi

  1. Mikä on yrityksenne yritysmuoto ja miksi se valittiin?

  2. Mitä toimenpiteitä ja asiakirjoja yrityksen toiminnan virallinen aloittaminen nyt vaatii?

  3. Hahmottele liitteeksi tarvittavat sopimukset jne.

  4. Mikä on yrityksenne toiminimi? Mitä muita vaihtoehtoja teillä oli?

  5. Millainen logo yrityksellä on? Miten se on syntynyt?

  6. Onko yrityksellä jokin motto tai vastaava? Miten se on syntynyt?